display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش ششم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 17 دقیقه مدت قطعه
  • 374 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش ششم

اگر ذهن ما یک مقدار با مقصد ابدیمان انس بگیرد از بسیاری از سردرگمی ها در می آییم و تکلیفمان را در این دنیا می فهمیم. هر غم و غصه ای که ما را فرا می گیرد برای این است که ما خانه ابدیت را فراموش می کنیم.

ما یک حرکت قطعی و مسلم به سوی ابدیت داریم. ابدیت شوخی بردار نیست و سرمایه ای است که نمی توانیم عظمت آن را درک کنیم. همه حیات انسان پس از مرگ است و حیات دنیا بازیچه ای بیش نیست.

چهار مرحله بعد از وفات ما در پیش روی ما خواهد بود. یک مرحله، مرحله تولد برزخی ماست که مرحله بسیار مهم و تعیین کننده ای است. مرحله دوم حیات برزخی است که نمی دانیم چه مدتی طول خواهد کشید. مرحله سوم قیامت پنجاه هزار ساله است. مرحله چهارم حیات پس از آن است که ابدی خواهد بود. همه این مراحل مربوط است به اینکه ما دنیا را چگونه بگذرانیم.

اولین اصل از اصول حرکت ما به سوی ابدیت این است که انسان نباید دیروزش بهتر از امروزش باشد؛ یعنی نباید عقب گرد کند. دومین اصل این است که توقف ممنوع است و باید رو به رشد و تکامل باشیم و دو روز ما مساوی نباشد. باید مراقب باشیم که موانع مختلف ما را از این حرکت باز ندارد. سومین اصل این است که حرکت باید سریع باشد و از تنبلی بپرهیزیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 17:51

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی