display result search
منو
پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش نهم

پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش نهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 74 دریافت شده
سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی با موضوع پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع)

یکی دیگر از زوایای پایداری و استقامت در راه حق در فلسفه احکام وجود دارد. تمام احکام الهیه چه آنهایی که جنبه امری داشته و چه آنهایی که جنبه نهی داشته؛ چه الزامی (واجب)، چه غیر الزامی (مستحب، مکروه) در تمام این احکام در مقابل و برابرش وعده یا وعید آمده است و مقصود از همه این احکام این است که ما بتوانیم پایداری و استقامت داشته باشیم.
مسئله عدم پایداری انسان در راه حق بحث ضعف در اعتقادات است. و اینکه جزء واردات قلبی نشده است و باورمندی انسان به حق ناقص است. لیکن هر کس که یقین به آخرت داشته باشد از دنیا اعراض می کند. پس ایمان به ربوبیت حق تعالی در ما به معنای واقعی نیست و ضعف دراعتقادات و باورهای قلبی مان دارد.
اما برای جبران این نقص ایمان دو راه وجود دارد: 1. راه علمی 2. راه عملی
در اینجا خطیب به مسئله اصلاح و فساد می پردازد و بیان می کند این اعتقادات فطری از مبدا تا معاد فطری است و انحراف بر خلاف فطرت انسان است. اما این اصلاح و فساد چگونه ایجاد می شود باید گفت که به صورت تدریجی است. دفعتاً اتفاق نمی افتد. گاهی انسان در ابتدا از فروع و چیزهای کوچک، انحراف را شروع می کند و بعد تدریجاً انحراف در اصول پیدا می کند.
هم در باب مسئله ساختن و اصلاح، تدریجی است و هم خراب کردن و انحراف تدریجی است.
لازم به یادآوری است که یکی از اصول مسلمه امور معارفی که هیچ قابل انکار نیست این است که اگر انسان بخواهد به وعده های الهی دسترسی پیدا بکند، راهی جز پایداری و استقامت در راه حق ندارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:28

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی