display result search
منو
پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش سوم

پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 89 دریافت شده
سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی با موضوع پایداری و استقامت در حرکت و قیام امام حسین (ع)

در جلسه قبل مطرح شد:

پایداری متوقف بر چهار چیز است.
1. تشخیص حق از باطل
2. تشخیص راهی که انسان را به آن حق می رساند که همان صراط مستقیم است.
3. حرکت به سوی حق
4. بحث پایداری و استقامت در راه حق

در تکمیل این بحث باید گفت که تشخیص راه حق از باطل و شناخت راه درست و مستقیم، سخت و مهم است. اما آنچه که از بین چهار مورد، بسیار مهم و در اهم موضوع قرار دارد بحث «پایداری» است. زیرا که این استقامت و پایداری است که شما را به مقصد و مقصود نهایی می رساند.
در مسیر معرفتی، آن انسانی به لقاءالله واصل میشود که استقامت و پایداری به حق داشته باشد و همچنین در مسیر بعد اجتماعی نیز آن کسی به نتیجه و غایت نهایی می رسد که پایداری و استقامت از خود نشان بدهد.
در بحث حادثه کربلا، این پایداری و استقامت امام حسین بود که اسلام را حفظ کرد و این پایداری هم در راه وصول لقاء حق بود و هم پایداری در اقامه حق؛ که هر دو وابسته و متصل به هم بودند و از هم جدایی ناپذیر هستند و امام حسین به هر دو هدف رسید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:33

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی