display result search
منو
معنا و مفهوم شهادت

معنا و مفهوم شهادت

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 445 دریافت شده
سخنرانی شهید دکتر مصطفی چمران با موضوع معنا و مفهوم شهادت

شهادت عملی ست که در آن یک انسان با فدا کردن وجود خود، جامعه را متحول می کند و به لرزه در می آورد. خون چنان قدرت و تأثیری دارد که شاید آموزه های دین چنین نباشند. راه دین راه درستی است اما خون و شهادت بسیار مؤثرترند. انسان از جان گذشته در حرکتی صعودی است که با اراده ای قوی قادر است تا همه چیز را متحول کند و قوانین را تغییر دهد. هیچ کس قادر نخواهد بود او را اسیر خود کند و در بند نگه دارد. حتی مرگ نیز نمی تواند بر او فائق آید و البته مرگ تنها جسم خاکی او را در بر خواهد گرفت. او تنها متصل به قدرت خداوندی است که بی نهایت است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:41

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی