display result search
منو
بررسی افضل صفات انسان (صفت خرد)

بررسی افضل صفات انسان (صفت خرد)

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 121 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع بررسی افضل صفات انسان (صفت خرد)

یکی از بهترین و فاضل ترین صفات روان انسان، خرد است و نیز افضل صفات انسانی خرد او است. خرد از اوصاف روح است. عقل از اوصاف روان است. عقل نوری است در روان انسان. عقل استعداد و قابلیت زیاد شدن و نقصان دارد. گاهی هم بسیار کم و خفیف است. گاهی هم بسیار قوی و زیاد است. عقل غریزه است بسیار عظیم که خداوند جهان برای بندگانش از بابت رحمت و نعمت به بندگانش عطاء فرموده است.
جمال مردم در خرد آنهاست. جمال مرد ارتباط مستقیمبا عقل آنها دارد. جمال انسان در ظاهر، تجملات و مقام های دنیوی او نیست. جمالی برای انسان ارزشمند است که در اختیار خودش باشد. لیکنیکی از صفات عقل جمال است.
تفاوت، علت، کثرت، شدت و عظمت عقل ها، بستگی به انتخاب نوع مکتب دارد. آیا مکتبی الهی انتخاب کرده است یا مکتب غیر الهی و مادی را. اگر عقل مکتب الهی و دینی را انتخاب کند روشن می شود که او به عظمت و بزرگی و تکامل رسیده است و اگر عقل مکتبی غیر از مکتب الهی و دینی انتخاب کند، خود را به نقصان رسانده است.
انسانها قادر نیستند که به ذات خداوند دست پیدا کنند، اما باید با شناخت صفات خداوند از جمله صفات رحمانیت و رحیمیت به عظمت او دست پیدا کنند.
یگانه مکتبی که در پیشگاه عقل مورد قبول است، مکتب اسلام است.
یکی از خصوصیات عقل این است که هم عقل ذاکر است و هم مذکر است. خود متنبه می شود. عقل تذکر پیدا می کند و تذکر می دهد.
خداوند حکمت را به همه عطاء نمی کند. حکمت احکام الهی و شرعی است. و این حکمت خیر کثیر است. دانش و علم و تقوا از آن اهل بیت است.
امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: عاقل فقط آن انسانی که نیست که فقط خیر را از شر تشخیص بدهد بلکه عاقل کسی که خیر بین دو شر را متوجه بشود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی