display result search
منو
شکرگزاری مردم از خداوند و شکر خداوند نسبت به بندگان

شکرگزاری مردم از خداوند و شکر خداوند نسبت به بندگان

  • 1 تعداد قطعات
  • 23 دقیقه مدت قطعه
  • 181 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع شکرگزاری مردم از خداوند و شکر خداوند نسبت به بندگان

یکی از مطالب مهمی که در کتابهای اخلاقی مطرح شده است شکر است. شکر مردم نسبت به ولی نعمت ها خاصه خداوند و شکر خداوند نسبت به بندگانش.
شکر به معنای کشف و به معنای ظاهر کردن است. شکر عبارت از علم به نعمت و اظهار نعمت است. اظهار نعمت بر دو گونه است. اظهار انشائی و اظهار تکوینی.
ظهور نعمت پروردگار بر انسان به دو گونه است. ظهور بالانشاء و ظهور بالتکوین. ظهور بالانشاء این است که انسان اظهار زبانی کنید که خدایا بر من نعمتهای فراوان عطاء کرده ای. اظهار انشائی به لسان، قلم و بیان است.
دو رقم بیان داریم. بیان با زبان و بیان با سرانگشتان و حرکت قلم. و هر دو بسیار عظیم است.
پس ما دو گونه شکر داریم، شکر به وسیله بیان و شکر به وسیله بنان که هر دو از مصداق اظهار نعمت هستند. و این دو از مصادیق اظهار انشائی است.
اما در برابر شکر انشائی، شکر تکوینی است. که مهمتر و عمده شکر، شکر تکوینی است. معنای شکر تکوینی این است که نعمتهای ظاهری و باطنی خداوند در وجود انسان ظهور پیدا کند. وجود انسان مظهر نعمت الله باشد. وجود ما باید بیانگر این باشد که ما نعمتهای خداوند را کسب کرده ایم و در انسان اثر بگذارد.
اثر نعمت خداوند بر وجود انسان به دو گونه است: نعمت های خدا در باطن، روان، روح و جان ما اثر بگذارد، و روان و روح انسان به وسیله نعمت های خداوندی قوی بشود و تکامل پیدا کند، نعمت های باطنی خداوند در روان شما ظاهر باشد یا نِعم پروردگار در رفتار و اعمال خارجی انسان ظهور پیدا کند و اینها هر دو مصادیق از مصادیق شکر است.
انسان باید با خواندن و علم آموزی به درجات و کمالات معنوی سیر کند و به خداوند نزدیکتر شود. و اگر با خواندن و علم آموزی به چنین درجه ای نرسید به زوال و نابودی رسیده است.
روح انسان باید در دو بعد ترقی پیدا کند. یک بعد دانش، و بعد دیگر اخلاق و متخلق به اخلاق بودن است و انبیاء در درجه اول چنین بوده اند.
بنابراین شکر تکوینی دو قسم دارد. شکر تکوینی یعنی ظهور نعمت خدا بر روان انسان و ظهور نعم خداوند بر رفتار و گفتار انسان.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 23:45

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی