display result search
منو
ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش پنجم

ابعاد وجودی انسان آزاده - بخش پنجم

  • 1 تعداد قطعات
  • 45 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی با موضوع ابعاد وجودی انسان آزاده

در شب های گذشته به دو نشانه های انسان های حر و آزاده پرداختیم که عبارت بودند از دوری جستن انسان از حیله و نیرنگ و دیگری رعایت حقوق مردم.
سومین نشانه و ویژگی انسان های آزاده عبارت است از دفاع از مظلوم.
در روایتی از امام صادق (ع)، شاخصه های انسان حر و جوانمرد این گونه بیان شده است.
1. ظلم نکردن به مردم
2. دروغ نگفتن به مردم
3. بد قولی نکردن به مردم
بسیاری از مذاهب مدیون قیام و حرکت امام حسین علیه ظلم و ستم هستند. در کلام و فرازهای قرآن این گونه می شود فهمید که قرآن برای شاعران چهار ویژگی را بیان کرده است.
1. ایمان
2. عمل صالح
3. یاد خدا
4. دفاع از مظلوم
سنت خداوند بر این است که اگر انسانی بر انسانی دیگری ظلمی روا داشت، قطعاً انتقام مظلوم هم فرا خواهد رسید و آن روز از روز ظالم سنگیتر و انتقام گیراتر است. مصادیق ظلم هم عبارت است از ربا، کم فروشی، گران فروشی.
بسیاری از افرادی که به دیگران ظلم می کنند و ظالم محسوب می شوند اینها از نظر شخصیتی در درون خود احسان کم بینی و نقصان می کنند.
در دسته بندی ظلم، بدترین ظلم ها عبارتند از:
1. ظلم به انسان های ضعیف
2. ظلم به انسان های با کرام و کسانی که در جامعه موقعیت اجتماعی دارند و دارای کرامت هستند.
لیکن گستره ظلم بسیار وسیع است و هر انسان باید از کانون خانواده تا اجتماع از خود مراقبت کند تا مرتکب ظلم نشود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 45:25

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی