display result search
منو
استعمار و سبک زندگی

استعمار و سبک زندگی

  • 1 تعداد قطعات
  • 58 دقیقه مدت قطعه
  • 26 دریافت شده
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی با موضوع «استعمار و سبک زندگی»، سال 1401

از ابعاد و جهات مختلف می شود راجع به سبک زندگی بحث کرد. از منظر معرفت شناسی، از منظر تعلیم و تربیت، از منظر اخلاق عمومی و خصوصی، از منظر نظام حقوقی، حقوق بشری و نظام حقوقی در خانواده، به لحاظ سیاسی و ارتباط سبک زندگی با اقتصاد، و از جمله الگوی مصرف و حوزه های رسانه ای، تعلیم و تربیتی و... .
با سازماندهی نیروها و کادریابی و... . در هر محیطی که هستید فضای آنجا را به دست بگیرید و نگذارید این فضاها از دست شما خارج شود و به دست دیگران با مقاصد و الگوهای دیگر بیفتد. در واقع در هر محیطی به لحاظ جامعه شناسی یک گفتمان حاکم می شود گفتمان حاکم پیش فرض درست می کند برای همه کسانی که در آن فضا می خواهند سخن بگویند، موضع بگیرند، اظهار نظر کنند، حرف بزنند و عمل کنند. فضاسازی و گفتمان سازی به مفهوم تهیه محکماتی برای آن جامعه است. کسانی ارزش های پیشینی در یک جامعه تعریف می کنند و به بقیه به زبان خوش یا ناخوش، به طرز پیچیده یا ساده یا ابلهانه تحمیل می کنند که در دورن این گفتمانی که ما ارائه کردیم، در این پادایم و در ذیل این سرمشقی که ما داریم تعریف می کنیم، شما زندگی و سبک زندگی خود را تعریف کنید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 58:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی