display result search
منو
فهم زندگی پس از مرگ

فهم زندگی پس از مرگ

  • 3 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 166 دریافت شده
سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با موضوع "فهم زندگی پس از مرگ"

فهم و شناخت مردم نسبت به دنیا و آخرت متفاوت بوده و بالتبع عکس‌العمل‌ها نیز متفاوت خواهد بود. گروه اول منکر آخرت می‌شوند؛ گروه دوم که منصف‌تر بوده می‌گویند که ما نمی‌دانیم که هست یا نیست و چون حجتی نداریم و عقل ما باور نمی‌کند معتقد و ملتزم نمی‌شویم؛ گروه سوم قائلند که قبول داریم که آخرت وجود دارد و لذت و المی و موجودیتی در آن دنیا وجود دارد، اما از قبیل خواب می‌باشد؛ گروه چهارم قائلند که انسان در آن دنیا به عذاب و پاداش می‌رسد ولی چنین اعتقاد دارند که روح انسان بعد از مرگ حیاتی براساس رفتار دنیا به حیوانی خوب یا بد تعلق می‌گیرد؛ گروه پنجم زندگی آخرت را به زندگی ارزشمند تعبیر می‌کنند و این عبارت را به کار برده‌اند که انگیزه انسان در زندگی یا سود است یا ارزش و این همان معنای بهشت و جهنم می‌باشد. این پنج گرایش همگی برمی‌گردد یا به انکار آخرت یا انحراف از آخرت. و هیچ‌کدام از این نظرات حرف انبیاء نمی‌باشد.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی